پــــــــارســــــی

راه در جــــهـــــان یکی است و آن راه راســـتــــی