پروژه سیستم پایگاه داده دانش آموز توسط زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس طراحی و پیاده سازی شده است در این پروژه برای ذخیره سازی اطلاعات به صورت موقت از stracture یا همان ساختمان داده ای استفاده شده است. در این برنامه از دو فایل برای ذخیره سازی دائمی فایل ها استفاده می شود و با کمک فایل ها اطلاعات ورودی را برای اجراهای بعدی ذخیره سازی می کنیم.

با استفاده از این سیسستم دانش آموزان  می توانند کار های زیر را انجام دهید

  1. اضافه کردن سوابق دانش آموزان
  2. مشاهده فهرست سوابق دانش آموزان
  3. اصلاح سوابق دانش آموزان
  4. حذف سوابق دانش آموزان
  5. خروج از برنامه توسط محیط برنامه

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <conio.h>
#include <iomanip>
 
using namespace std;
int main() {
    FILE *fp, *ft;
    char another, choice;
 
struct student {
        char first_name[50], last_name[50];
        char course[100];
        int section;
    };
 
    struct student e;
    char xfirst_name[50], xlast_name[50];
    long int recsize;
 
    fp=fopen("users.txt","rb+");
 
    if (fp == NULL) {
        fp = fopen("users.txt","wb+");
 
        if (fp==NULL)
        {
             puts("Cannot open file");
             return 0;
        }
    }
 
 
 recsize = sizeof(e);
 
 while(1) {
     system("cls");
 
     cout << "\t\t====== STUDENT INFORMATION SYSTEM ======";
     cout <<"\n\n                                          ";
     cout << "\n\n";
     cout << "\n \t\t\t 1. Add    Records";
     cout << "\n \t\t\t 2. List   Records";
     cout << "\n \t\t\t 3. Modify Records";
     cout << "\n \t\t\t 4. Delete Records";
     cout << "\n \t\t\t 5. Exit   Program";
     cout << "\n\n";
     cout << "\t\t\t Select Your Choice :=> ";
     fflush(stdin);
     choice = getche();
     switch(choice)
     {
      case '1' :
            fseek(fp,0,SEEK_END);
            another ='Y';
            while(another == 'Y' || another == 'y')
            {
                  system("cls");
                cout << "Enter the Firt Name : ";
                cin >> e.first_name;
                cout << "Enter the Last Name : ";
                cin >> e.last_name;
                cout << "Enter the Course    : ";
                cin >> e.course;
                cout << "Enter the Section   : ";
                cin >> e.section;
                fwrite(&e,recsize,1,fp);
                cout << "\n Add Another Record (Y/N) ";
                fflush(stdin);
                another = getchar();
            }
            break;
   case '2':
            system("cls");
           rewind(fp);
           cout << "=== View the Records in the Database ===";
           cout << "\n";
           while (fread(&e,recsize,1,fp) == 1){
           cout << "\n";
           cout <<"\n" << e.first_name << setw(10)  << e.last_name;
           cout << "\n";
           cout <<"\n" <<e.course <<  setw(8)  << e.section;
           }
           cout << "\n\n";
           system("pause");
           break;
 
   case '3' :
            system("cls");
          another = 'Y';
          while (another == 'Y'|| another == 'y')
          {
              cout << "\n Enter the last name of the student : ";
              cin >> xlast_name;
 
            rewind(fp);
            while (fread(&e,recsize,1,fp) == 1)
            {
                if (strcmp(e.last_name,xlast_name) == 0)
                {
                cout << "Enter new the Firt Name : ";
                cin >> e.first_name;
                cout << "Enter new the Last Name : ";
                cin >> e.last_name;
                cout << "Enter new the Course    : ";
                cin >> e.course;
                cout << "Enter new the Section   : ";
                cin >> e.section;
                fseek(fp, - recsize, SEEK_CUR);
                fwrite(&e,recsize,1,fp);
                break;
                }
                else
                cout<<"record not found";
            }
            cout << "\n Modify Another Record (Y/N) ";
                fflush(stdin);
                another = getchar();
            }
            break;
 
 
     case '4':
       system("cls");
           another = 'Y';
          while (another == 'Y'|| another == 'y')
          {
              cout << "\n Enter the last name of the student to delete : ";
              cin >> xlast_name;
 
              ft = fopen("temp.dat", "wb");
 
              rewind(fp);
              while (fread (&e, recsize,1,fp) == 1)
 
                 if (strcmp(e.last_name,xlast_name) != 0)
                {
                    fwrite(&e,recsize,1,ft);
                }
                fclose(fp);
                fclose(ft);
                remove("users.txt");
                rename("temp.dat","users.txt");
 
                fp=fopen("users.txt","rb+");
 
                cout << "\n Delete Another Record (Y/N) ";
                fflush(stdin);
                another = getchar();
              }
 
              break;
 
              case '5':
              fclose(fp);
              cout << "\n\n";
              cout << "\t\t     THANK YOU FOR USING THIS SOFTWARE";
              cout << "\n\n";
              exit(0);
          }
     }
 
 
system("pause");
return 0;
}