از سورس کدهای تمرینات کتاب سی مهندس جعفرنژاد قمی می توان به موارد زیر به صورت خلاصه وار اشاره نمود

  • سورس کد فیبوناچی زبان سی به صورت تابع

  • سورس کد محاسبه فاکتوریل با زبان سی به صورت کامل

  • سورس کد تشخیص اعداد کامل به زبان سی

  • سورس کد تولید ستاره ها به اشکال مختلف در زبان سی

  • سورس کد محاسبه ی میانگین اعداد اعشاری در زبان سی به صورت تابع بازگشتی

  • سورس کد به توان رساندن عدد اول با استفاده از عدد دوم که از کاربر گرفته شده است

سورس کدهایی که برای دانلود قرار داده شده اند تماما دارای فایل اجرایی می باشند و به صورت کامل تست شده و بدون مشکل هستند

رمز:parsy.blog.ir