🔹برنامه ای بنویسید که یک عددی بین 1 تا 20 رو از کاربر بگیره و به ازای عدد وارد شده عدد رومی رو چاپ کند؟

 

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int n;
  cin >> n;
  switch (n)
  {
  case 1:
    cout << "I";
    break;
  case 2:
    cout << "II";
    break;
  case 3:
    cout << "III";
    break;
  case 4:
    cout << "IV";
    break;
  case 5:
    cout << "V";
    break;
  case 6:
    cout << "VI";
    break;
  case 7:
    cout << "VII";
    break;
  case 8:
    cout << "VIII";
    break;
  case 9:
    cout << "IX";
    break;
  case 10:
    cout << "X";
    break;
  case 11:
    cout << "XI";
    break;
  case 12:
    cout << "XII";
    break;
  case 13:
    cout << "XIII";
    break;
  case 14:
    cout << "XIV";
    break;
  case 15:
    cout << "XV";
    break;
  case 16:
    cout << "XVI";
    break;
  case 17:
    cout << "XVII";
    break;
  case 18:
    cout << "XVIII";
    break;
  case 19:
    cout << "XIX";
    break;
  case 20:
    cout << "XX";
    break;
  default:
    cout << "عددی بین 1 تا 20 وارد کنین";
    break;
  }
  return 0;
}