این مجموعه شامل برخی از تمارین بسیار مهم زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c++ می باشد به گونه ای که اگر سوال مدنظر شما در تمارین نام برده زیر حتی وجود نداشته باشد ولی شیوه و راه حل ها ی مهمترین مسائل این زبان در این تمرین ها موجود می باشد که شما میتوانید با یادگیری آن به صورت پروژه محور به حل مسائل به غبر از این مسائل بپردازید.

تمرین های موجود در این برنامه شامل موارد زیر می باشد :

1-2 : برنامه ای بنویسید که 10 عدد را از ورودی گرفته و آنها را در فایل ذخیره کند؟

3-2 : کلاسی برای نشان دادن مشخصات یک دانشجو بنویسید که اطلاعاتی شامل شماره دانشجویی ، نام و نام خانوادگی و سن را در برگیرد. همچنین توابع زیر را برای این کلاس پیاده سازی کنید

       تابعی به نام read برای خواندن مشخصات دانشجو

       تابعی به نام print برای چاپ مشخصات دانشجو

       تابع سازنده ای که دارای ورودی شماره دانشجویی ، نام ، نام خانوادگی  و متغیرهای کلاس را با توجه به این ورودی ها مقداردهی می کند.

5-2 :برنامه ای بنویسید که با استفاده از کلاس ها محیط و مساحت مثلث را چاپ کند؟
6-2 : با استفاده از سربارگذاری عملگرها برنامه ای بنویسید که کلاس مستطیل و عملگرهای (>> , <<) را برای دریافت طول و عرض مستطیل و چاپ مساحت آن پیاده سازی کند؟
 
و همچنین تمرین های زیر :
2-1 : برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی گرفته و عدد اولی را به توان عدد دوم برساند؟
3-1 : برنامه ای بنویسید که آنقدر مقدار و عدد بگیرد تا جمع آن اعداد بیشتر از هزار شود سپس تعداد اعداد و جمع اعداد را چاپ نماید؟
4-1 : برنامه ای بنویسید که نمره ی ده درس یک دانشجو را همراه با واحد آن درس گرفته و در آخر معدل دانشجو را چاپ کند؟
5-1 : برنامه ای بنویسید که اعداد جدول ضرب را تولید و نمایش دهد؟
5-1-1 : برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته و حاصل ضرب های آن عدد را نمایش دهد؟
6-1 : برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و مشخص کند این عدد اول است یا خیر؟
7-1 : برنامه ای بنویسید که تمام اعدادی که بین 100 و 1000 هستند و به 2 و 3 بخش پدیرند را چاپ کند و نمایش دهد؟