پارکی برای دوچرخه سوارها

http://www.pcwar.com/wp-content/gallery/chongming-bicycle-park/bc11.jpg 

 

 

http://www.pcwar.com/wp-content/gallery/chongming-bicycle-park/bc03.jpg

 

http://www.pcwar.com/wp-content/gallery/chongming-bicycle-park/bc07.jpg

http://www.pcwar.com/wp-content/gallery/chongming-bicycle-park/bc06.jpg

http://www.pcwar.com/wp-content/gallery/chongming-bicycle-park/bc02.jpg

http://www.pcwar.com/wp-content/gallery/chongming-bicycle-park/bc13.jpg

http://www.pcwar.com/wp-content/gallery/chongming-bicycle-park/bc11.jpg